Zhejiang Hangzhou Yintai lakeside U-shaped glass interior decoration project

Zhejiang Hangzhou Yintai lakeside U-shaped glass interior decoration project, ultra white glass frosted U-shaped glass.