Fujian Xiamen Chengxin group background wall U-glass project

Fujian Xiamen Chengxin group background wall U-glass project August 2014