U glass project of Sales Department of Yuejiang mansion, Zhonghai, Changsha, Hunan

Changsha Zhonghai Yuejiang mansion sales center u glass project sales center of the heart of the ocean plot, Xiangpu Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province (Zhonghai Yuejiang mansion).