U-glass project of dongjiawan shipping building, Qingdao, Shandong

U-glass project of dongjiawan shipping building, Qingdao, Shandong, April 2014